Vordingborg Erhvervsforening har indgivet høringssvar til Vordingborg Kommunes forslag til en beskæftigelsesplan for 2019.

Læs Beskæftigelsesplanen samt det dertilhørende høringssvar nedenfor:

Beskæftigelsesplan 2019 – Forslag

Høringssvar fra Vordingborg Erhvervsforening

Overordnede kommentarer:

 • Beskæftigelsesplanen bærer præg af at være mere en redegørelse for den nuværende indsats end en synliggørelse af, hvad der konkret er behov for af fremadrettede indsatser, for at nå de konkrete mål. Siderne 1-24 er udelukkende redegørelse for jobcenterets nuværende indsats. For så vidt angår jobcenterets nuværende indsats, mangler der en vurdering af, hvilke indsatser der virker og lige så vigtigt, hvilke indsatser der ikke virker.
 • Når det handler om, hvilken indsats der skal til for at indfri de opstillede målsætninger, mangler der konkretisering.

Specifikke kommentarer:

 • På s. 8 er det nævnt, at Vordingborg Kommune skal være Danmarks bedste håndværkerkommune. Der mangler en definition på, hvad det vil sige at være Danmarks bedste håndværkerkommune. Her mener vi, at det er vigtigt at definere bl.a. måltal for f.eks. elever i byggeriet, antal virksomhedspraktikpladser, løntilskudsjob m.v. Ydermere er det vigtigt at inddrage håndværkerbranchen – de ved, hvad der skal til.
 • I afsnit 4.6 s. 13 er der beskrevet de muligheder, der opstår som følge af anlæg af ny Storstrømsbro. Her mangler der en nærmere konkretisering af, hvordan vi opnår varig vækst og beskæftigelse, som følge af anlæg af ny Storstrømsbro? Og hvordan skabes der innovation i broprojektet, som efterfølgende kan anvendes af virksomheder og arbejdskraft?
 • Det er ikke nævnt i beskæftigelsesplanen, at jobcenteret i Vordingborg har fået tilført 7 mio. kr. fra staten. Hvordan tænkes de penge anvendt? Det er vigtigt, at det beskrives så vi ved, hvilken indsats vi får for pengene.
 • I afsnit 7 s. 25 foreslås det at ansætte en konsulent i jobcenteret med fokus på samarbejdet med virksomhederne om de enkelte borgere. Det er en af de vigtigste opgaver, som vi mener bør prioriteres.
 • I Bilag 1 ”Politik for Erhverv og Arbejdsmarked” opstilles vision, politiske målsætninger og effekter. Men der mangler det afgørende konkrete bud på, hvad der skal til for at realisere visioner og politiske målsætninger. F.eks. hvad er de optimale rammer for at drive virksomhed i Vordingborg Kommune? Hvad skal der konkret til for at skabe vækst i turismen? Hvad skal der konkret til for at flere unge gennemfører en erhvervsuddannelse, m.v.?
 • I Bilag 1 under vision står der, at ”Vordingborg Kommune skal være kendt for at være en af de mest erhvervsvenlige kommuner i Danmark”. Da Vordingborg Kommune er placeret i bunden af DI’s erhvervsklimaundersøgelse i 2018, kan visionen synes svær at realisere. Det vil derfor kræve en detaljeret strategiplan og løbende opfølgninger for at nå visionen.
 • Det samme er gældende i bilag 1, hvor der står, at Vordingborg Kommune skal have en god grundskole. Jf. undersøgelsen fra 2017 fra VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, er vores folkeskoler rangeret meget lavt. Det vil derfor kræve nogle flere målbare handlingsplaner og indsatser for at opnå en god grundskole.
 • I forbindelse med tiltrækning af erhvervsuddannelser til kommunen i bilag 1, mangler der konkretisering. – Hvilke tre erhvervsuddannelser ønskes der at blive tiltrukket til Vordingborg? Og hvilke konkrete tiltag vil man fokusere på, for at tiltrække de nye erhvervsuddannelser?
 • Hvordan vil kommunen sikre, at eksempelvis folkeskolens medarbejdere kender beskæftigelsesplanen og planen i de nævnte politikker? Skal der laves planer for, hvordan disse inddrages i undervisningen? 

Events
Ingen at vise