Vedtægter for Vordingborg Erhvervsforening

 1. Navn, hjemsted og formål:

1.1     Foreningens navn er “Vordingborg Erhvervsforening”.

1.2     Dens hjemsted er Vordingborg kommune.

1.3     Foreningens formål er at styrke den samlede erhvervsmæssige udvikling i Vordingborg kommune, herunder at fremme samarbejdet mellem dels erhvervslivet og de forskellige erhverv, dels organisationer og offentlige myndigheder.

 

 1. Medlemskab:

2.1     Som medlemmer kan optages alle, der går ind for det anførte formål, herunder enkeltpersoner, virksomheder, organisationer, institutioner og foreninger. Bestyrelsen kan nægte optagelse, hvis 2/3 af bestyrelsens medlemmer stemmer herfor. I tilfælde af nægtelse kan den optagelsessøgende begære spørgsmålet forelagt for den følgende gene­ralforsamling.

2.2     Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt, herunder ved mail. Besty­relsen kan ved enstemmig be­slutning ekskludere et medlem, der ikke overholder foreningens love, eller som på anden måde ska­der forenin­gens omdømme. En sådan eksklusion af medlemmet skal dog kunne indbringes for den følgende generalforsamling. Bestyrelsen kan ved almindelig beslutning ekskludere medlemmer, der står i kontingentre­stance.

2.3     Intet medlem kan ved udtræden, det være sig udmeldelse eller eksklu­sion gøre krav på nogen del af foreningens formue.

2.4     Foreningens midler tilvejebringes dels ved et årlig kontingent, der fastsættes af generalforsamlin­gen, dels ved eventuelle gaver, tilskud eller lignende. Det årlige kontingent kan tilpasses efter såvel medlemskategorier som virksomhedernes størrelse.

 

 1. Generalforsamlingen:

3.1     Generalforsamlingen er i alle foreningens anliggender foreningens hø­jeste myndighed inden for de af lovene fastsatte grænser. Den årli­ge ordinære generalforsamling afholdes senest 4 måneder efter et regnskabsårs udløb.

3.2     Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes når bestyrelsen finder det nødvendigt eller når mindst 10 af medlem­merne med angivelse af dagsorden skriftligt forlanger det. I sidst­nævnte til­fælde skal indkaldelse ske senest én måned efter bestyrelsen har modtaget begærin­gen.

3.3     Med angivelse af dagsordenen indkaldes generalforsamlinger med mindst 21 da­ges varsel ved e-mail til medlemmer og ved offentliggørelse på foreningens hjemmeside.

3.4     Generalforsamlingens forhandlinger ledes af en af forsamlingen valgt dirigent. Afstemninger skal ske skriftligt, hvis dirigenten, et medlem af bestyrelsen eller 3 almin­delige medlemmer forlanger det.

3.5     Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte føl­gende:

 1. a) Valg af dirigent
  b) Bestyrelsens beretning
  c) Forelæggelse af regnskab til godkendelse
  d) Behandling af indkomne forslag
  e) Fastlæggelse af kontingent
  f) Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter
  g) Valg af revisor
  h) Eventuelt.

3.6     Forslag fra foreningens medlemmer må være indgivet til bestyrel­sen senest 14 dage før afholdelse af generalforsamlingen.

3.7     Det reviderede regnskab og eventuelle indkomne forslag skal mindst 8 dage før den ordinære gene­ral­forsamling være tilgængeligt for medlemmerne på foreningens adresse.

3.8     Der tilkommer hvert medlem én stemme. Beslutninger på generalfor­sam­lingen vedtages med simpelt stemmeflertal. Et medlem er beretti­get til at lade sig repræsentere af et andet medlem ved skriftlig fuld­magt. Intet medlem kan dog samtidig være befuldmægtiget for mere end 2 med­lemmer. Det er en betingelse for stemmeret at det pågældende medlem ikke er i kontingentrestance.

3.9     Der kræves til vedtagelse af be­slutning om foreningens opløs­ning, at 2/3 af medlemmerne er repræsenteret på generalforsamlin­gen, og at forslaget vedtages med 2/3 af de afgiv­ne stemmer. Hvis der ikke på generalforsamlingen er repræsenteret 2/3 af foreningens medlemmer, men 2/3 af såvel de afgivne som de repræ­senterede stemmer har stemt for forslaget, indkaldes snarest muligt en ny generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer uden hen­syn til hvor mange medlemmer, der er mødt. Fuldmagter til den første general­forsamling er gyl­dige også til den anden, medmindre der fore­ligger en udtrykkelig tilbagekaldelse. Til ændring af vedtægterne følges samme regler, idet forslaget dog kan vedtages på den første generalforsamling, hvis mindst halvdelen af medlemmerne er til stede eller repræsenteret, og 2/3 af stemmerne er for forslaget.

3.10   Digital generalforsamling kan være et supplement til fysisk fremmøde på generalforsamlingen. Denne muliggør, at medlemmerne kan deltage elektronisk i og stemme under generalforsamlingen uden at være fysisk til stede.

Bestyrelsen fastsætter de nærmere krav til de(t) digitale system(er), som bringes i anvendelse.

Indkaldelsen til generalforsamlingen skal indeholde oplysning om systemet, ligesom det skal fremgå, hvordan medlemmerne tilmelder sig og finder oplysning om fremgangsmåden vedr. elektronisk deltagelse.

Det er en forudsætning for afholdelsen af en digital generalforsamling, at bestyrelsen drager omsorg for, at generalforsamlingen afvikles på betryggende vis. Det anvendte system skal være indrettet på en sådan måde, at medlemmernes adgang til at deltage i samt ytre sig og stemme på generalforsamlingen opretholdes. Det anvendte system skal tillige på pålidelig måde kunne fastslå hvilke medlemmer, der deltager i generalforsamlingen, hvilken andel og stemmeret, de repræsenterer, samt præsentere resultatet af afstemningerne.

 

 1. Bestyrelse:

4.1     Foreningens arbejde ledes af en bestyrelse, der består af mindst 7 medlem­mer, der vælges for 2 år af gan­gen. I lige år vælges 4 medlemmer og i ulige år 3 medlemmer.

4.2     Der vælges 2 suppleanter for ét år af gangen.

4.3     Bestyrelsen konstituerer sig på første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen, og der vælges ved afstemning blandt sine medlemmer dels en formand dels en næstformand. Bestyrelsen fastsætter selv årshjul for møder og aktiviteter.

4.4     Bestyrelsesmøder afholdes, når formanden finder det nødvendigt eller hensigtsmæssigt, samt når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer forlanger det.

4.5     Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 5 medlemmer inklu­sive formanden eller næstforman­den er til stede. I tilfælde af stemmelig­hed udgør formandens ‑ eller i hans fravær ‑ næstfor­mandens stemme udsla­get.

4.6     Der føres protokol over forhandlingerne på bestyrelsens møder, og protokollen underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmed­lemmer.

 

 1. Regnskab og revision:

5.1     Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

5.2     Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af en af generalforsamlingen valgt godkendt revisor, der er medlem af FSR danske revisorer.

5.3     Foreningens formue skal til enhver tid være forsvarligt anbragt, og således at der tages skyldigt hensyn til såvel sikkerhed, som et rimeligt afkast.

 

 1. Tegning og hæftelse:

6.1     Foreningen tegnes af den samlede bestyrelse, eller af formanden eller næstforman­den i forening med 2 bestyrel­sesmed­lemmer.

6.2     Formanden kan meddele fuldmagt til at modtage indbetalinger og at betale indgåede forpligtelser.

6.3     Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den, foreningen til enhver tid hørende formue. Der påhviler således ikke forenin­gens med­lemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.

 1. Foreningens opløsning:

7.1     Ved foreningens eventuelle opløsning skal foreningens formue tilfalde et formål, der i rimeligt omfang afspejler formålsparagraffen.

 

——

 

Ovenstående vedtægter er godkendt på ekstraordinær generalforsamling den      8/11 2023