Vedtægter for Vordingborg Erhvervsforening

1. Navn, hjemsted og formål:

1.1 Foreningens navn er “Vordingborg Erhvervsforening”.

1.2 Dens hjemsted er Vordingborg kommune.

1.3 Foreningens formål er at styrke den samlede erhvervsmæssige udvikling i Vordingborg kommune, herunder at fremme samarbejdet mellem dels erhvervslivet og de forskellige erhverv, dels organisationer og offentlige myndigheder. Foreningen skal være medlem af ”Vordingborg Udviklingsråd for Erhverv og Turisme” (VUET).

2. Medlemskab:

2.1 Som medlemmer kan optages alle, der går ind for det anførte formål, herunder enkeltpersoner, virksomheder, organisationer, institutioner og foreninger. Bestyrelsen kan nægte optagelse, hvis 2/3 af bestyrelsens medlemmer stemmer herfor. I tilfælde af nægtelse kan den optagelsessøgende begære spørgsmålet forelagt for den følgende generalforsamling.

2.2 Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt, herunder ved mail. Bestyrelsen kan ved enstemmig beslutning ekskludere et medlem, der ikke overholder foreningens love, eller som på anden måde skader foreningens omdømme. En sådan eksklusion af medlemmet skal dog kunne indbringes for den følgende generalforsamling. Bestyrelsen kan ved almindelig beslutning ekskludere medlemmer, der står i kontingentrestance.

2.3 Intet medlem kan ved udtræden, det være sig udmeldelse eller eksklusion gøre krav på nogen del af foreningens formue.

2.4 Foreningens midler tilvejebringes dels ved et årlig kontingent, der fastsættes af generalforsamlingen, dels ved eventuelle gaver, tilskud eller lignende. Det årlige kontingent kan tilpasses efter såvel medlemskategorier som virksomhedernes størrelse.

3. Generalforsamlingen:

3.1 Generalforsamlingen er i alle foreningens anliggender foreningens højeste myndighed inden for de af lovene fastsatte grænser. Den årlige ordinære generalforsamling afholdes senest 4 måneder efter et regnskabsårs udløb.

3.2 Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes når bestyrelsen finder det nødvendigt eller når mindst 10 af medlemmerne med angivelse af dagsorden skriftligt forlanger det. I sidstnævnte tilfælde skal indkaldelse ske senest én måned efter bestyrelsen har modtaget begæringen.

3.3 Med angivelse af dagsordenen indkaldes generalforsamlinger med mindst 21 dages varsel igennem lokalpressen, ved e-mail til de medlemmer, der til foreningen har opgivet en gyldig e-mailadresse og ved almindeligt brev til øvrige medlemmer.

3.4 Generalforsamlingens forhandlinger ledes af en af forsamlingen valgt dirigent. Afstemninger skal ske skriftligt, hvis dirigenten, et medlem af bestyrelsen eller 3 almindelige medlemmer forlanger det.

3.5 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende:
a) Valg af dirigent
b) Bestyrelsens beretning
c) Forelæggelse af regnskab til godkendelse
d) Behandling af indkomne forslag
e) Fastlæggelse af kontingent
f) Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter
g) Valg af revisor
h) Eventuelt.

3.6 Forslag fra foreningens medlemmer må være indgivet til bestyrelsen senest 14 dage før afholdelse af generalforsamlingen.

3.7 Det reviderede regnskab og eventuelle indkomne forslag skal mindst 8 dage før den ordinære generalforsamling være tilgængeligt for medlemmerne på foreningens adresse.

3.8 Der tilkommer hvert medlem én stemme. Beslutninger på generalforsamlingen vedtages med simpelt stemmeflertal. Et medlem er berettiget til at lade sig repræsentere af et andet medlem ved skriftlig fuldmagt. Intet medlem kan dog samtidig være befuldmægtiget for mere end 2 medlemmer. Det er en betingelse for stemmeret at det pågældende medlem ikke er i kontingentrestance.

3.9 Der kræves til vedtagelse af beslutning om foreningens opløsning, at 2/3 af medlemmerne er repræsenteret på generalforsamlingen, og at forslaget vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer. Hvis der ikke på generalforsamlingen er repræsenteret 2/3 af foreningens medlemmer, men 2/3 af såvel de afgivne som de repræsenterede stemmer har stemt for forslaget, indkaldes snarest muligt en ny generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyn til hvor mange medlemmer, der er mødt. Fuldmagter til den første general-forsamling er gyldige også til den anden, medmindre der foreligger en udtrykkelig tilbagekaldelse. Til ændring af vedtægterne følges samme regler, idet forslaget dog kan vedtages på den første generalforsamling, hvis mindst halvdelen af medlemmerne er til stede eller repræsenteret, og 2/3 af stemmerne er for forslaget.

4. Bestyrelse:

4.1 Foreningens arbejde ledes af en bestyrelse, der består af 9 medlemmer, der vælges for 2 år af gangen. I lige år vælges 5 medlemmer og i ulige år 4 medlemmer.

4.2 Der vælges 2 suppleanter for ét år af gangen.

4.3 Bestyrelsen konstituerer sig på første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen, og vælger ved afstemning blandt sine medlemmer dels en formand dels en næstformand. Derudover vælges tre yderligere medlemmer til, sammen med formanden og næstformanden, at indtræde som foreningens 5 repræsentanter i bestyrelsen for VUET. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

4.4 Bestyrelsesmøder afholdes, når formanden finder det nødvendigt eller hensigtsmæssigt, samt når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer forlanger det.

4.5 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 5 medlemmer inklusive formanden eller næstformanden er til stede. I tilfælde af stemmelighed udgør formandens eller i hans fravær næstformandens stemme udslaget.

4.6 Der føres protokol over forhandlingerne på bestyrelsens møder, og protokollen underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

5. Regnskab og revision:

5.1 Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

5.2 Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af en af generalforsamlingen valgt godkendt revisor, der er medlem af FSR danske revisorer.

5.3 Foreningens formue skal til enhver tid være forsvarligt anbragt, og således at der tages skyldigt hensyn til såvel sikkerhed, som et rimeligt afkast.

6. Tegning og hæftelse:

6.1 Foreningen tegnes af den samlede bestyrelse, eller af formanden eller næstformanden i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer.

6.2 Formanden kan meddele fuldmagt til at modtage indbetalinger og at betale indgåede forpligtelser.

6.3 Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den foreningen til enhver tid hørende formue. Der påhviler således ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.

7. Foreningens opløsning:

7.1 Ved foreningens eventuelle opløsning skal foreningens formue tilfalde et formål, der i rimeligt omfang afspejler formålsparagraffen.

**************************

Ovenstående vedtægter er godkendt på ordinær generalforsamling den 24. marts 2014, og ekstraordinær generalforsamling den 12. maj 2014.