Læs Kommunens udkast til strategiplan for bosætning 2018 – 2022 her!

Høringssvar fra Vordingborg Erhvervsforening til Kommunens udkast til strategiplan for bosætning 2018 – 2022:

Generelt ser Vordingborg Erhvervsforening meget positivt på Kommunens udkast til strategiplan for bosætning 2018 – 2022.

I det følgende kommenteres der mere specifikt på nedenstående uddrag fra strategiplanen:

Side 2:
”Alle husstande og virksomheder har adgang til en bredbåndsforbindelse med mindst 100 Mbit/s download og 30 Mbit/s upload senest i 2020, og at der skal være god adgang til mobildækning.”

Vores kommentar: Det er positivt, at der er fokus på, at både husstande og virksomheder har adgang til en god bredbåndsforbindelse samt mobildækning. Dette er en yderst vigtig indsats. Ligeledes er det positivt, at der opstillet konkrete målsætninger – både hvad angår selve bredbåndsforbindelsen men også tidsrammen for, hvornår denne bredbåndsforbindelse er tilgængelig for alle husstande og virksomheder.

Side 3:
”Således kan målet om en bosætningsvenlig kommune ikke opfyldes uden gode skoler og daginstitutioner, et stærkt erhvervsliv, tidssvarende boliger og attraktive byggegrunde mv.”
Vi skal sikre et stort og varieret udbud af gode boliger og flere attraktive byggegrunde samt sikre, at informationer om det samlede udbud af boliger og byggegrunde løftes og der udvikles markedsføringstiltag på området.”

Vores kommentar: Der skal roses for, at der sættes lighedstegn ved, at en bosætningsvenlig kommune skal have gode skoler, et stærkt erhvervsliv og attraktive byggegrunde m.m. De nævnte områder er alle indflydelsesrige faktorer for bosætning.

Side 4:
”Etablering af samarbejde med erhvervslivet og uddannelsesinstitutioner omkring bosætningsindsatsen.
Virksomhederne bidrager til at skabe vækst og med gode uddannelsesmuligheder. Vi skal tiltrække og fastholde unge og derved understøtte lokale virksomheder ift. de kompetencer og den arbejdskraft, de efterspørger. Det er derfor vigtigt at gøre det let for virksomheder at kommunikere Vordingborg Kommune som et attraktivt sted at bo og skabe sig en karriere.”

Vores kommentar: Der skal til strategiplanen roses for, at der prioriteres et samarbejde med erhvervslivet og uddannelsesinstitutioner omkring bosætningsindsatsen. Ligeledes er det positivt, at der sættes fokus på gode uddannelsesmuligheder til de unge, og at man ønsker at have virksomheder i kommunen, som trives, således virksomhederne kan ansætte de unge og dermed få adgang til den efterspurgte arbejdskraft.
”Fokus på logistik, transport og digital infrastruktur for borgere og virksomheder.
For at sikre at kommunen er attraktiv for borgere og virksomheder, er det afgørende, at der er effektive transportmuligheder internt og til og fra Vordingborg Kommune. Vi skal have fokus på Vordingborg Kommunes særlige styrkeposition i relation til transport, infrastruktur og logistik. Dertil er det afgørende, at kommunen ikke står som digitalt udkantsområde, når det drejer sig om den digitale infrastruktur.”

Vores kommentar: Det er yderst positivt, at der er fokus på både borgerne og virksomhederne, hvad angår fremkommelighed mht. transport – både internt i kommunen, men også til og fra kommunen. Effektive transportmuligheder har en stor indflydelse på at kunne opnå ønsket om at fastholde og tiltrække borgere og arbejdskraft til kommunen.

Der skal samtidig roses for at have fokus på, at den digitale infrastruktur skal være i orden.

Side 6:
”Derfor vil bosætningsstrategien lægge vægt på samskabelse og inddragelse af lokale kræfter, der kan være med til at styrke og potentielt drive de specifikke indsatser. Dette kan være enkeltborgere, lokalråd, foreninger såvel som erhvervslivet mv. Af eksterne samarbejdspartnere kan blandt andet nævnes:
· Lokalrådene
· Foreningslivet
· Erhvervslivet
· Statslige arbejdspladser
· Ejendomsmægler”
Vores kommentar: Erhvervsforeningen sætter pris på, at Kommunen ønsker at inddrage erhvervslivet i bosætningsstrategien samt de underliggende indsatser. Dette åbner op for flere forskellige perspektiver på bosætningsstrategien samt de underliggende indsatser, hvilke muliggør en tilpasning af bosætningsstrategien til gavn for flest mulige.
Side 11:
”Undersøge muligheden for et tværkommunalt samarbejde med sydsjællandske kommuner, med fokus på at styrke information og markedsføring af Sydsjælland som et kraftcenter for erhverv, turisme og bosætning.”

Vores kommentar: Det er positivt, at et samarbejde med vores nabokommuner mht. styrkelse af information og fælles markedsføring af Sydsjælland og Møn prioriteres. – Hvad enten det er inden for erhverv, turisme og/eller bosætning.

Som et eksempel på godt samarbejde kommunerne imellem er det på smukkeste vis lykkedes at tiltrække cykelløbet PostNord Danmark Rundt til Sydsjælland og Møn.

Events
Ingen at vise