25 nye medlemmer.

Det kunne formand Willi Becke berette om, da Vordingborg Erhvervsforening torsdag aften holdt ordinær generalforsamling i Sværdborg Festlokaler.

Formand Willi

Dermed er Erhvervsforeningen godt på vej mod målet om at skaffe flere nye medlemmer til foreningen.

30 medlemmer var mødt op til generalforsamlingen, der igen var ved fysisk fremmøde efter to år med Corona pandemien.

Det var en tilfreds Willi Becke, der bød velkommen med den gode nyhed at målet om at skaffe nye medlemmer er gået godt, og bød de 25 nye medlemmer velkommen i foreningen.

”For at sikre at vi som forening får en vægtig stemme, og kan være en så ligeværdig partner med kommunen som muligt er det vigtigt, at vi er så mange som muligt. Så rigtig dejligt at kunne byde nye medlemmer velkommen. Jo flere vi er, jo stærkere bliver vi,” sagde Willi Becke i sin beretning til generalforsamlingen.

Aktuelt er der 181 medlemmer i Vordingborg Erhvervsforening, og der er sat et mål om at nå op på 300 medlemmer frem mod næste generalforsamling i 2023.

Vordingb org Erhvervsforening Generalforsamling

Fokus på Erhvervsmasterplanen

Arbejdet med Ideoplægget til en Erhvervsmasterplan har været Vordingborg Erhvervsforenings vigtigste arbejdsopgave i det forgangne år.

Et halvt års intenst arbejde mundede ud i, at der i oktober blev holdt en erhvervskonference på Sukkerfabrikken i Stege med 150 deltagere, hvor erhvervsforeningens idéoplæg til masterplanen blev præsenteret.

Erhvervsmasterplanen blev til i et nært samarbejde med Vordingborg Erhverv, som forestod udarbejdelsen af Ideoplægget.

”Ideoplægget til Erhvervsmasterplanen har efter min mening mange gode pejlemærker, som jeg gerne vil stå i spidsen for, at vi som forening og forhåbentlig alle jer medlemmer, vil være med til at løbe efter,” sagde Willi Becke i beretningen.

Der blev rettet stor tak til Jakob Helles, medlem af Erhvervsforeningens bestyrelse, for den store indsats han lagde i arbejdet med Ideoplægget til Erhvervsmasterplanen. Vordingborg Erhverv blev også takket for det gode samarbejde, både i forbindelse med udarbejdelsen af Erhvervsmasterplanen og i det løbende sekretariatsarbejde.

Det nye erhvervsudvalg, der blev nedsat af Kommunalbestyrelsen efter valget, med politikere og erhvervsfolk som medlemmer arbejder for tiden med emnerne fra Ideoplægget til Erhvervsmasterplanen. Udvalget skal inden sommerferien komme med politiske anbefalinger til en samlet Erhvervsmasterplan.

”Vi hilser i høj grad erhvervsudvalget velkommen, og ser frem til et godt og konstruktivt samarbejde. Vi ser frem til, at der inden sommerferien er lavet klare pejlemærker for den samlede erhvervspolitik i Vordingborg kommune,” sagde Willi Becke.

Nyt medlem af bestyrelsen

Der blev valgt et nyt medlem til bestyrelsen, da Ole Stage ikke genopstillede. Direktør Jacob Møller fra Insatech havde meldt sit kandidatur på forhånd, og han blev valgt med applaus.

Peter Rasmussen, Rasmus Møller, Jakob Helles og Dorte Christensen var ikke på valg.

4 øvrige medlemmer af bestyrelsen, der var på valg, blev genvalgt uden modkandidater. Det er Willi Becke, Jan Bagge, Henrik Plenge Jensen og Dorthe Irvold.

Der blev også valgt to suppleanter til bestyrelsen. Der var genvalg til Karen Mette Krieger Lassen fra Viking Malt og nyvalg til Caroline Axen fra Cafe Mocca i Præstø.

Bestyrelsen konstitueret

Bestyrelsen

Efter generalforsamlingen mødtes den nye bestyrelse for at konstituere sig. Willi Becke blev valgt til formand, Peter Rasmussen blev næstformand.

Bestyrelsen udpegede Peter Rasmussen, Jakob Helles og Rasmus Møller til at sidde i Vordingborg Erhvervs bestyrelse.

På ovenstående billede mangler det nyvalgte medlem Jacob Møller, der med meget kort varsel måtte melde afbud til generalforsamlingen samt Jakob Helles og Dorte Christensen.

Underskud efter aktivt år

Foreningens revisor Peter Hansen kunne fremlægge årets regnskab for generalforsamlingen. Det var et regnskab, der samlet viste at foreningen havde et underskud på knap 250.000 kroner. Underskuddet skyldes det ekstraordinære arbejde som foreningen havde lagt i at gå ind i udarbejdelsen af Ideoplægget.

Generalforsamlingen godkendte såvel regnskab som formandens beretning med applaus.

Events
Ingen at vise